Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Reklama

veteras-2

 Veterinár pre Košice a okolie

Komplexné a profesionálne veterinárne služby

Tel. číslo: +421 948 151 611

Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie

email: veteras.info@gmail.com

web: http://www.veteras.sk

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ

 

 

Zriaďovateľ : Obec Kecerovce, zastúpená starostom Miroslavom Galasom-Zaufalom


Obec Kecerovce vyhlasuje podľa § 3 a § 4 Zákona č 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Na funkciu riaditeľa /ky/ ZŠ v KECEROVCIACH

 

Požadované podmienky pre uchádzačov :

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej atestácie (zákon č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť práce s počítačom

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

 

 • prihláška do výberového konania
 • overenú kópiu dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • návrh koncepcie rozvoja ZŠ
 • súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
v termíne do 20.05.2011 do 12.00 hod. na adresu :

Obecný úrad Kecerovce
Kecerovce č. 92
044 47
s označením „výberové konanie na riaditeľa ZŠ“, neotvárať

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho
začatím.


Miroslav Galas-Zaufal
starosta obce

 

kecerovce_hlasenie_rozhlasu_banner

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.

Na zlepšenie našej webovej stránky a vášho zážitku pri jej používaní používame cookies. Cookies používané na nevyhnutnú prevádzku stránky sú už nastavené. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tejto stránky.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk