Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Reklama

veteras-2

 Veterinár pre Košice a okolie

Komplexné a profesionálne veterinárne služby

Tel. číslo: +421 948 151 611

Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie

email: veteras.info@gmail.com

web: http://www.veteras.sk

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kecerovce (2023)
(formát PDF, veľkosť 113kB)

 

Príloha č.1 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kecerovce (2023)
(formát PDF, veľkosť 52kB)

 

Smernica o vybavovaní oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti (2023)
(formát PDF, veľkosť 1,4MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2022 o učení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 54kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie od 01.01.2023 do 31.12.2023 a ďalšie roky.
(formát PDF, veľkosť 37kB)

 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 a ďalšie roky
(formát PDF, veľkosť 76kB)

 

Nariadenie o určení miestnych poplatkov v obci KECEROVCE na rok 2023
(formát PDF, veľkosť 37kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o učení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Kecerovce.
(formát PDF, veľkosť 1,3MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01.
(formát PDF, veľkosť 828kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.: 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a ďalšie roky
(formát PDF, veľkosť 800kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce o organizácii miestneho referenda
(formát PDF, veľkosť 85kB)

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kecerovciach
(formát PDF, veľkosť 97kB)

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce Kecerovce.
(formát PDF, veľkosť 54kB)

 

Smernica o sťažnostiach
(formát PDF, veľkosť 41kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
(formát PDF, veľkosť 75kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 202kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 1/2004
(formát PDF, veľkosť 202kB)

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 202kB)

 

Smernica o verejnom obstarávaní
(formát PDF, veľkosť 156kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu
(formát PDF, veľkosť 165kB)

 

Zásady poskytovania finančnej výpomoci
(formát PDF, veľkosť 58kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kecerovce o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 654kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce o č.1/2011 o verejnom poriadku
(formát PDF, veľkosť 41kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce č.1/2009 o riešení niektorých krízových situácií na území obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 57kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(formát PDF, veľkosť 42kB)

 

Dodatok - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(formát PDF, veľkosť 33kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce č.: 2/2012 o dani z nehnuteľností
(formát PDF, veľkosť 75kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie o určení miestnych poplatkov v obci Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 64kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce č. 4/2012 o dani za psa
(formát PDF, veľkosť 67kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 44kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 1/2004
(formát PDF, veľkosť 28kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce č. 6/2010 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 45kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce o umiestňovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani
(formát PDF, veľkosť 39kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce č. 2 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce
(formát PDF, veľkosť 110kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce č. 1 /2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 134kB)

 

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 129kB)

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(formát PDF, veľkosť 33kB)

 

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Kecerovce č. 01/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 60kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 70kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
(formát PDF, veľkosť 65kB)

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kecerovce
(formát PDF, veľkosť 64kB)
 

kecerovce_hlasenie_rozhlasu_banner

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.

Na zlepšenie našej webovej stránky a vášho zážitku pri jej používaní používame cookies. Cookies používané na nevyhnutnú prevádzku stránky sú už nastavené. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tejto stránky.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk